Skip to main content
10455638_378609298966806_2650102848743405396_n

Mail Dedicated Server

ในการเลือกใช้บริการ Mail Dedicated Server นั้น นอกจากพิจารณา สเปคเครื่อง ระบบปฏิบัติการของเครื่อง ระบบอีเมล์ที่ใช้งาน ยังต้องพิจารณาในส่วนของผู้ให้บริการ Mail Dedicated Server ด้วย เพราะว่า ถ้าเราเลือก ผู้ให้บริการที่ไม่ดี ธุรกิจของเราที่เกิดจากการส่งอีเมล์ อาจหยุดชะงัก และเสียหายได้ ดังนั้น ควรจะพิจารณาผู้ให้บริการ Mail Dedicated Server ดังนี้

(more…)

Translate »