Skip to main content

วีโอไอพี (VoIP) คืออะไร

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอ เวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อ สารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อิน เทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ต วิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้ วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้ กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถ ยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการ สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ ให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

สำหรับมาตรา ฐานของวีโอไอพี มี 2 รูปแบบ คือ

– มาตราฐาน H.323 เป็นมาตรา ฐานที่กำหนดขึ้นในระยะแรกของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้ ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นำไปพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นฐานของมาตรา ฐานนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Internet Protocol ทำให้ไม่นิยม ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานช้า กว่ามาตราฐานแบบ SIP

– มาตราฐาน SIP เป็นมาตรา ฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ โดยพื้นฐานให้มีการทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ Internet Protocol ทำให้ผู้ผลิต อุปกรณ์นำไปใช้เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ ระบบวีโอไอพี
1.ค่าใช้จ่ายใน การสื่อสารถูกลง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2.ไม่มีขีดจำกัดในการขยายเครือข่าย ทุกที่ทั่วโลก ที่สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

จุดด้อยของวี โอไอพี
จุดด้อยของวีโอไอพีก็คือ ในบางกรณี คุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าโทรศัพท์ปกติ และอาจจะมี การดีเลย์หรือการที่สัญญาณเสียงเดินทางมาช้า ทำให้พูดสวนกันไม่ได้ถนัด ต้องรอให้ แต่ละฝ่ายพูดให้จบก่อนจึงจะพูดได้ แต่ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป ข้อเสียอีก ประการหนึ่งก็คือ โทรศัพท์วีโอไอพี จะใช้งานไม่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หรืออิน เทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง

อนาคตของวีโอไอพี
วีโอไอพี หรือที่มักจะเรียกกันย่อๆว่าวอยส ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก คุณภาพที่ได้รับปรับปรุงและค่าใช้จ่ายที่ถูก จนในที่สุด อาจจะกลายเป็นบริการฟรี เช่น เดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น การสืบค้น เว็บไซต์ การใช้อีเมล เพราะอันที่จริงก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ผู้ใช้ บริการเพียงแต่จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Comments

comments

Translate »