Skip to main content

บริการวางเซิฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริการวางเซิฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง หรือ Co-location centre (colocation center) (ย่อ “colo, โคโล”) เป็นรูปแบบของศูนย์ข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการหลายๆ คน สามารถวางเครือข่าย, เซิฟเวอร์ และ เชื่อมต่อกับระบบ อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอื่นๆ

ในประเทศไทย มีบริการวางเซิฟเวอร์หลายๆ ที่ อาทิเช่นที่ กสท. โทรคมนาคม และนิยมใช้บริการต่างๆ เช่น เซิฟเวอร์ส่วนตัว, Bittorrent เป็นต้น และยังมีในรูปแบบการใช้บริการ “เช่าโคโล” อีกด้วย

รูปแบบบริการในประเทศไทย

ในประเทศไทย มักนิยมเรียกว่า โคโล ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ โดยสามารถแบ่งบริการของ โคโลหลักๆ ได้ สองประเภท

วางเซิฟเวอร์ ณ ส่วนกลาง

คือการนำเซิฟเวอร์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาวางไว้ ณ ศูนย์กลางให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นที่ กสท. โทรคมนาคม เป็นต้น

บริการแบ่งให้เช่า

คือแบ่งเซิฟเวอร์ให้ในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปแบบชุดบริการของ Bittorrent ซึ่งผู้ให้บริการจะนำเซิฟเวอร์ของตน มาวางที่ ศูนย์ข้อมูล หลังจากนั้นจึงทำการแบ่งเซิฟเวอร์ให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งตามความเป็นจริง ควรเรียกว่า Share Host หรือ Virtual Private Server มากกว่า แต่เนื่องจากผู้ให้บริการนำเซิฟเวอร์ของตนมาวางที่ศูนย์ข้อมูล จึงใช้คำว่า โคโล ในการเสนอขาย

Credit http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87

Comments

comments

Translate »