Skip to main content

ข้อควรพิจารณา ก่อนใช้ Virtual Dedicated Server

ข้อควรพิจารณา ก่อนใช้ Virtual Dedicated Server

ก่อน ที่เราจะตัดสินใจใช้บริการใดสักอย่าง เราควรที่จะมีการพิจารณาถึงสิ่งนั้นให้ถ้วนถี่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ ในการเลือกใช้ Virtual Dedicated Server เช่นเดียวกัน เราควรพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ หรือการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมากกว่า Shared Web Hosting และ Reseller Hosting หรือไม่

2. ถ้าหากว่าเราต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมากกว่า การใช้ Shared และ Reseller Web Hosting เราควรพิจารณาต่อว่า เราจำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเสริม  รวมทั้ง ใช้ทรัพยากร และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์มากพอที่จะตั้งเครื่อง เซิร์ฟเวอร์เอง หรือ ใช้บริการ Dedicated Server หรือไม่

3. ถ้าหากเราไม่มีความจำเป็นถึงขนาดต้องใช้ Dedicated Server  แต่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมากพอสมควร ก็ควรตัดสินใจเลือกใช้ Virtual Dedicated Server แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่า จะมากเพียงใด แต่มากกว่าการใช้งาน Shared Web Hosting และ Reseller Hosting แน่ๆ ก็ควรที่จะเลือกใช้ Virtual Dedicated Server หรือ VPS ดูก่อน เพื่อทดลองใช้งาน ว่า Virtual Dedicated Server สามารถรองรับความต้องการของเราได้หรือไม่ ถ้ารองรับได้ ก็ใช้ Virtual Dedicated Server แต่ถ้ารองรับไม่ได้ ถึงค่อยเปลี่ยนเป็น Dedicated Server เพราะว่า การใช้ Dedicated Server ตั้งแต่ทีแรกจะทำให้เปลืองค่าใช้จ่าย มากกว่า Virtual Dedicated Server

Comments

comments

Translate »