Skip to main content

หลักการเลือกใช้งาน Linux Dedicated Server

หลักการเลือกใช้งาน Linux Dedicated Server

หลัก การเลือกใช้งาน Linux Dedicated Server โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเลือกจากภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และ งบประมาณที่ใช้จ่าย เนื่องจาก Linux Dedicated Server จะสนับสนุนและรองรับเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยภาษาทั่วๆไปที่นิยมในปัจจุบัน เช่น PHP ,HTML ,JSP   และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับ Windows Dedicated Server ดังนั้น ถ้ามีการใช้งานทำเว็บไซต์ทั่วๆไป ที่ไม่ได้ใช้บริการหรือ Product ของทาง Windows ก็ควรเลือกใช้ Linux Dedicated Server เพราะมีราคาถูก และเพียงพอต่อการใช้งาน  นอกจากนี้แม้ว่า ในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ แบบ Linux Dedicated Server จะไม่ค่อยสะดวก และมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Linux  ในปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหานี้ ด้วยการใช้งานผ่านระบบ Control panel ต่างๆ ที่สะดวกขึ้นมาก

Comments

comments

Translate »